https://personnel.crru.ac.th/page/psn/congratulation/view/84

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท จำนวน 10 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น "ชำนาญการ" จำนวน 9 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมผู้บริหารลงนามความร่วมมือและกล่าวคำปฏิญาณ

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ และ ต่อต้านยาเสพติด

ข่าวล่าสุด 5 อันดับแรก

ข่าวรับสมัครงาน/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด