มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น "ชำนาญการ" จำนวน 9 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 3 ราย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมผู้บริหารลงนามความร่วมมือและกล่าวคำปฏิญาณ

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ และ ต่อต้านยาเสพติด

ข่าวล่าสุด 5 อันดับแรก

ข่าวรับสมัครงาน/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด