เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สายวิชาการและสายสนับสนุน สมัครเพื่อเป็นกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) 18-25 มิถุนายน 2567

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. ปรียาภา วังมณี)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. กรชนก นันทกนก)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (ได้รับอนุมัติการขอเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้ที่เคยได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ และ ต่อต้านยาเสพติด

ข่าวล่าสุด 5 อันดับแรก

ข่าวรับสมัครงาน/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด