Sign in to start your session
person
lock
perm_identity

1. บุคลากร ระดับผู้บริหาร สามารถกรอกเลขบัตรประชาชนในการเข้าใช้งาน

2. เลือกประเภทตำแหน่งทางบริหาร

3. เลือกหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารงาน

***ยกเว้น อธิการบดี รองอธิการบดี ผช.อธิการบดี