โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


             กองบริหารงานบุคคล เดิมใช้ชื่อกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วยงานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 123 ตอนที่ 74 หน้า 4 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ให้กองบริหารงานบุคคลเป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่
4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
            
            กองบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงานสรรหาและการสอบบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถภาพข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาดำเนินการทางวินัย การดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติของบุคลากร ให้คำปรึกษาแนะนำตอนปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย