โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1.งานบุคคล
      1.1 หน่วยวิเคราะอัตรากำลัง
      1.2 หน่วยสรรหาบุคคลากร
      1.3 หน่วยบรรจุและแต่งตั้ง
      1.4 หน่วยโอน / ย้ายสังกัด
      1.5 งานขอกำหนดตำแหน่ง
      1.6 งานปรับวุฒิ / เพิ่มวุฒิ
      1.7 หน่วยทะเบียนประวัติ


2.งานพัฒนาบุคลากร
       2.1 งานเลื่อนตำแหน่ง / ระดับ
       2.2 หน่วยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
       2.3 หน่วยขอเลื่อนตำแหน่ง/ระดับ
       2.4 หน่วยศึกษาต่อ ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ
       2.5 หน่วยพัฒนาบุคลากร


3. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
       3.1 หน่วยสวัสดิการสงเคราะห์/กบข./กสจ./กองทุนประกันสังคม/กองทุนสะสมเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       3.2 หน่วยบัญชีถือจ่าย


4. หน่วยบำเหน็จความชอบ
      4.1 หน่วยเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
      4.2 หน่วยสวัสดิการสงเคราะห์/กบข./กสจ./ กองทุนประกันสังคมกองทุนสะสมเลี้ยงชีพพนักงาน มหาวิทยาลัย
      4.3 หน่วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์


5. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
      5.1 หน่วยวินัย
      5.2 หน่วยสืบสวน/สอบสวน
      5.3 หน่วยกฎหมาย
      5.4 หน่วยอุทธรณ์ร้องทุกข์
      5.5 หน่วยนิติกรรมสัญญา
      5.6 หน่วยนิติกรรม


6. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
      6.1 หน่วยธุรการ
      6.2 หน่วยประชาสัมพันธ์
      6.3 หน่วยจัดการประชุม
      6.4 หน่วยการเงินและพัสดุ
      6.5 หน่วยติดตามและประเมินผล
      6.6 หน่วยประกันคุณภาพ


7.กลุ่มงานสถิติข้อมูล
      7.1 หน่วยสถิตและข้อมูล
      7.2 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
      7.3 งานพัฒนาระบบ