โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองบริหารงานบุคคลมีจำนวนอัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการ 1 อัตรา    ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล (ขร. 1 อัตรา - ปราณี  ทาสีลา)
2. งานบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พม. 2 อัตรา - สุดารัตน์ สมปาน , ฐานะมาศ นันทะเดช)
3. งานบุคคล 3 อัตรา  บุคลากร (พม. 2 อัตรา - พัชรินทร์ แซ่แต้ , กรรณิกา วะเท) , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พม. 1 อัตรา - พงศ์เทพ  บุญไทยใหญ่) 
4. งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 1 อัตรา    บุคลากร (พม. 1 อัตรา - ปินฑิรา วิชา )
5. งานนิติกร 3 อัตรา นิติกร (พม. 3 อัตรา - มณฑล จิโนคุณ , พรทิพย์ สุวรรณ , ธรรมนูญ วิบูลความดี )
 
*** ขร. = ข้าราชการ , พม. = พนักงานมหาวิทยาลัย