ผลการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563


# เดือน/ปี ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) รวม (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
1 เมษายน 2566 - 1 - 1
2 มีนาคม 2566 2 2 - 4
3 กุมภาพันธ์ 2566 5 - - 5
4 มกราคม 2566 4 1 - 5
5 ธันวาคม 2565 2 - - 2
6 พฤศจิกายน 2565 3 1 - 4
7 ตุลาคม 2565 2 - - 2
8 กันยายน 2565 4 2 - 6
9 สิงหาคม 2565 2 1 - 3
10 มิถุนายน 2565 2 - - 2
11 มีนาคม 2565 6 1 - 7
12 มกราคม 2565 2 - - 2
13 ตุลาคม 2564 2 1 - 3
14 กรกฎาคม 2564 2 - - 2
15 มิถุนายน 2564 7 2 - 9
16 กุมภาพันธ์ 2564 4 - - 4
17 ธันวาคม 2563 2 - - 2
18 ตุลาคม 2563 4 - - 4
รวม 55 12 - 67