ผลการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563


# เดือน/ปี ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) รวม (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
1 พฤษภาคม 2567 1 - - 1
2 เมษายน 2567 1 - - 1
3 กุมภาพันธ์ 2567 1 - - 1
4 ธันวาคม 2566 3 1 - 4
5 พฤศจิกายน 2566 2 - - 2
6 กันยายน 2566 - 1 - 1
7 สิงหาคม 2566 1 2 - 3
8 กรกฎาคม 2566 4 - - 4
9 เมษายน 2566 - 1 - 1
10 มีนาคม 2566 2 2 - 4
11 กุมภาพันธ์ 2566 5 - - 5
12 มกราคม 2566 4 1 - 5
13 ธันวาคม 2565 2 - - 2
14 พฤศจิกายน 2565 3 1 - 4
15 ตุลาคม 2565 2 - - 2
16 กันยายน 2565 4 2 - 6
17 สิงหาคม 2565 2 1 - 3
18 มิถุนายน 2565 2 - - 2
19 มีนาคม 2565 6 1 - 7
20 มกราคม 2565 2 - - 2
21 ตุลาคม 2564 2 1 - 3
22 กรกฎาคม 2564 2 - - 2
23 มิถุนายน 2564 7 2 - 9
24 กุมภาพันธ์ 2564 4 - - 4
25 ธันวาคม 2563 2 - - 2
26 ตุลาคม 2563 4 - - 4
รวม 68 16 - 84