ผลการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563


# เดือน/ปี ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) รวม (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
1 พฤศจิกายน 2566 2 - - 2
2 กันยายน 2566 - 1 - 1
3 สิงหาคม 2566 1 2 - 3
4 กรกฎาคม 2566 4 - - 4
5 เมษายน 2566 - 1 - 1
6 มีนาคม 2566 2 2 - 4
7 กุมภาพันธ์ 2566 5 - - 5
8 มกราคม 2566 4 1 - 5
9 ธันวาคม 2565 2 - - 2
10 พฤศจิกายน 2565 3 1 - 4
11 ตุลาคม 2565 2 - - 2
12 กันยายน 2565 4 2 - 6
13 สิงหาคม 2565 2 1 - 3
14 มิถุนายน 2565 2 - - 2
15 มีนาคม 2565 6 1 - 7
16 มกราคม 2565 2 - - 2
17 ตุลาคม 2564 2 1 - 3
18 กรกฎาคม 2564 2 - - 2
19 มิถุนายน 2564 7 2 - 9
20 กุมภาพันธ์ 2564 4 - - 4
21 ธันวาคม 2563 2 - - 2
22 ตุลาคม 2563 4 - - 4
รวม 62 15 - 77