รายงานผลการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน


# เดือน/ปี ระดับตำแหน่ง (คน) รวม (คน)
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
1 เมษายน 2566 9 - - - 9
2 พฤศจิกายน 2565 5 - - - 5
3 ตุลาคม 2565 11 - - - 11
4 สิงหาคม 2565 1 - - - 1
5 กรกฎาคม 2565 1 - - - 1
6 พฤษภาคม 2565 2 - - - 2
7 เมษายน 2565 6 - - - 6
8 กุมภาพันธ์ 2565 9 - - - 9
9 มกราคม 2565 8 - - - 8
10 พฤศจิกายน 2564 7 - - - 7
11 ตุลาคม 2564 1 - - - 1
12 สิงหาคม 2564 4 - - - 4
13 กรกฎาคม 2564 7 - - - 7
14 กุมภาพันธ์ 2564 1 - - - 1
15 ตุลาคม 2563 1 - - - 1
16 กันยายน 2563 5 - - - 5
17 เมษายน 2563 1 - - - 1
18 ตุลาคม 2562 8 - - - 8
รวม 87 - - - 87