รายงานผลการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน


# เดือน/ปี ระดับตำแหน่ง (คน) รวม (คน)
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
1 กุมภาพันธ์ 2567 2 - - - 2
2 มกราคม 2567 2 - - - 2
3 ตุลาคม 2566 1 - - - 1
4 สิงหาคม 2566 5 - - - 5
5 มิถุนายน 2566 6 - - - 6
6 เมษายน 2566 8 - - - 8
7 พฤศจิกายน 2565 4 - - - 4
8 ตุลาคม 2565 11 - - - 11
9 สิงหาคม 2565 1 - - - 1
10 กรกฎาคม 2565 1 - - - 1
11 พฤษภาคม 2565 2 - - - 2
12 เมษายน 2565 5 - - - 5
13 กุมภาพันธ์ 2565 9 - - - 9
14 มกราคม 2565 8 - - - 8
15 พฤศจิกายน 2564 7 - - - 7
16 ตุลาคม 2564 1 - - - 1
17 สิงหาคม 2564 4 - - - 4
18 กรกฎาคม 2564 7 - - - 7
19 กุมภาพันธ์ 2564 1 - - - 1
20 ตุลาคม 2563 1 - - - 1
21 กันยายน 2563 5 - - - 5
22 เมษายน 2563 1 - - - 1
23 ตุลาคม 2562 7 - - - 7
รวม 99 - - - 99