รายงานความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


# ขั้นตอน ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1 รับเรื่องรอนำเสนอ กพว 1 - 1
2 เสนอ กพว. เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
3 อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
4 ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน - - -
5 อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 11 3 14
6 อยู่ระหว่างประสานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
7 อยู่ระหว่างรอประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
8 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
9 อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินแจ้งผู้ขอแก้ไข - - -
10 อยู่ระหว่างผู้ขอแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะ - - -
11 อยู่ระหว่างประสานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 - - -
12 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 - - -
13 อยู่ระหว่าง เสนอ กพว. เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
14 อยู่ระหว่าง เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ - - -
15 อยู่ระหว่าง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง - - -
16 สภาอนุมัติแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว - - -
รวม 12 3 15

รายงานประเมินผลการสอน


# ขั้นตอน ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1 เสนอ กพว. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ประเมินผลการสอนล่วงหน้า - - -
2 อยู่ระหว่าง อนุกรรมการ ประเมินผลการสอนล่วงหน้า 1 - 1
3 ได้รับผลการประเมินผลการสอนครบแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอ กพว. 12 3 15
4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอทราบ - 1 1
รวม 13 4 17