รายงานความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


# ขั้นตอน ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1 รับเรื่องรอนำเสนอ กพว 17 4 21
2 เสนอ กพว. เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
3 อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
4 ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 6 1 7
5 อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
6 อยู่ระหว่างประสานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 - 2
7 อยู่ระหว่างรอประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
8 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 1 2
9 อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินแจ้งผู้ขอแก้ไข - - -
10 อยู่ระหว่างผู้ขอแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะ - - -
11 อยู่ระหว่างประสานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 - - -
12 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 - - -
13 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน - - -
14 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 2 1 3
15 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้ง 3 ท่าน - - -
16 อยู่ระหว่าง เสนอ กพว. เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 1 3
17 อยู่ระหว่าง เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ - - -
18 อยู่ระหว่าง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง - - -
19 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอทราบ - 1 1
รวม 30 9 39

รายงานประเมินผลการสอน


# ขั้นตอน ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1 เสนอ กพว. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ประเมินผลการสอนล่วงหน้า - - -
2 อยู่ระหว่าง อนุกรรมการ ประเมินผลการสอนล่วงหน้า 5 - 5
3 ได้รับผลการประเมินผลการสอนครบแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอ กพว. - - -
4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอทราบ - - -
5 กพว. เห็นชอบผลการประเมินการสอน (ผ่านตามเกณฑ์) 9 3 12
รวม 14 3 17