รายงานความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


# ขั้นตอน ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1 รับเรื่องรอนำเสนอ กพว 2 1 3
2 เสนอ กพว. เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
3 อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 1
4 ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 5 4 9
5 อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
6 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน - - -
7 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 4 - 4
8 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้ง 3 ท่าน 2 - 2
9 อยู่ระหว่างประสานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 1 3
10 อยู่ระหว่างรอประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
11 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
12 อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินแจ้งผู้ขอแก้ไข - - -
13 อยู่ระหว่างผู้ขอแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะ - - -
14 อยู่ระหว่างประสานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 - - -
15 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 - - -
16 อยู่ระหว่าง เสนอ กพว. เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 1
17 อยู่ระหว่าง เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มติ กพว. ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย - - -
18 อยู่ระหว่าง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง/ไม่แต่งตั้ง - - -
รวม 17 6 23

รายงานประเมินผลการสอน


# ขั้นตอน ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1 เสนอ กพว. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ประเมินผลการสอนล่วงหน้า 2 - 2
2 อยู่ระหว่าง อนุกรรมการ ประเมินผลการสอนล่วงหน้า 3 6 9
3 ได้รับผลการประเมินผลการสอนครบแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอ กพว. - 2 2
4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอทราบ - - -
5 กพว. เห็นชอบผลการประเมินการสอน (ผ่านตามเกณฑ์) 14 1 15
รวม 19 9 28