รายงานความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


# ขั้นตอน ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1 รับเรื่องรอนำเสนอ กพว 4 3 7
2 เสนอ กพว. เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - 1 1
3 อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 1
4 ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 1 1 2
5 อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
6 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน 2 1 3
7 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 4 - 4
8 ได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้ง 3 ท่าน 1 - 1
9 อยู่ระหว่างประสานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
10 อยู่ระหว่างรอประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - 1 1
11 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
12 อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินแจ้งผู้ขอแก้ไข - - -
13 อยู่ระหว่างผู้ขอแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะ - 1 1
14 อยู่ระหว่างประสานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 - - -
15 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 - - -
16 อยู่ระหว่าง เสนอ กพว. เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 1 2
17 อยู่ระหว่าง เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มติ กพว. ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย - - -
18 อยู่ระหว่าง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง/ไม่แต่งตั้ง 2 - 2
รวม 16 9 25

รายงานประเมินผลการสอน


# ขั้นตอน ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1 เสนอ กพว. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ประเมินผลการสอนล่วงหน้า 1 2 3
2 อยู่ระหว่าง อนุกรรมการ ประเมินผลการสอนล่วงหน้า 1 5 6
3 ได้รับผลการประเมินผลการสอนครบแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอ กพว. - 2 2
4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอทราบ - - -
5 กพว. เห็นชอบผลการประเมินการสอน (ผ่านตามเกณฑ์) 14 3 17
รวม 16 12 28