รายงานความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน


# ขั้นตอน จำนวน
1 ตรวจสอบคุณสมบัติ -
2 อยู่ระหว่างประสานวันประชุมกับกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -
3 เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน -
4 อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ -
5 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน -
6 ส่งเอกสารให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2
7 รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11
8 ได้รับผลการประเมินครบแล้ว อยู่ระหว่างประสานวันประชุมกับกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง 2
9 เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -
10 แจ้งผลการประเมินผลงานแล้ว อยู่ระหว่างผู้ขอรับการประเมินดำเนินการแก้ไขผลงาน(ถ้ามี) 15
11 ได้รับผลงานแก้ไขฉบับสมบูรณ์แล้ว(ถ้ามี) อยู่ระหว่างประสานวันประชุมกับกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ 2
12 เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ -
13 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 3
รวม 35

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งแล้ว


# ขั้นตอน จำนวน
1 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง 35
รวม 35