โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ที่อยู่ 80 หมู่ 9 สำนักงานบริหารงานกลาง
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย  57100


โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1849-1852

โทรสาร : 053-703128

E-mail : personnel@crru.ac.th