ตรวจสอบการลงเวลา สรุปการลงเวลารายบุคคล

    

ระบบตรวจสอบการลงเวลาและการพิมพ์สรุปการลงเวลาระดับหน่วยงาน โดย กองบริหารงานบุคคล