สถิติการร้องเรียนการทุจริตฯ

เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตุลาคม 2565 - - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน 2565 - - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม 2565 - - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม 2566 - - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์ 2566 - - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม 2566 - - - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566