ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศวันที่ 18/06/2567 - 219 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ