ขั้นตอนและวิธีการ การทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 04/06/2559 - 1,783 views

RE : ขั้นตอนและวิธีการ การทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. รูปถ่ายหน้าตรง เครื่องแบบชุดขาว ตามประเภทของบุคลากร ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ดาวน์โหลด คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542By กองบริหารงานบุคคล 29/06/2559