ขั้นตอนและวิธีการ การขอยื่นกู้เงินโครงการสวัสดิการระยะยาว ?

ประกาศวันที่ 05/06/2559 - 1,295 views

RE : ขั้นตอนและวิธีการ การขอยื่นกู้เงินโครงการสวัสดิการระยะยาว ?

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มกู้เงินโครงการสวัสดิการบุคลากรระยะยาว

2.หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบ

    2.1  หลักฐานสำหรับผู้กู้

            -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

            -  สำเนาทะเบียนบ้าน

            -  หลักฐานประกอบการขอกู้ เช่น

                กู้ต่อเติมสร้างบ้าน ต้องมีใบประเมินราคาจากช่าง แบบแปลนของบ้าน

                กู้ซื้อรถยนต์ ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนั้นๆ ราคา เงินดาวน์ ตารางการผ่อน

            -  สลิปเงือนเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

    2.2   หลักฐานสำหรับผู้ค้ำ

            -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

            -  สำเนาทะเบียนบ้าน

            -  สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน


By งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 01/06/2559