แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยน จำนวนเปอร์เซ็นการหักเงินสะสมเลี้ยงชีพ และปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน สำหรับกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

ประกาศวันที่ 30/03/2564 - 28 views

1. สามารถปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นในการหักเงินสะสมเลี้ยงชีพ (3% - 15%) ของเงินเดือน โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 และจะมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

2. เปลี่ยนแผนการลงทุน ซึ่งมีทั้งหมด 7 แผนการลงทุน (สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนด้วยตนเองผ่าน application K-My PVD) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 15 เมษายน 2564 จะมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นไปและแจ้งการเปลี่ยนแผนมากองบริหารงานบุคคล

3.กรณีที่สมาชิกท่านใดลืมรหัสผ่านไม่สามารถเข้าใช้งาน application ได้ ให้ดำเนินการติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ ka.pvdcallcenter@kasikornasset.com โดยตรง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามรูปภาพ