ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลกร (เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 : การปฏิบัติงานที่บ้าน (ฉบับที่ 8) )

ประกาศวันที่ 19/03/2563 - 655 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลกร (เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 : การปฏิบัติงานที่บ้าน (ฉบับที่ 8) )

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลกร (เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 : การปฏิบัติงานที่บ้าน (ฉบับที่ 8) )