ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 21/05/2561 - 962 views

         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำประกาศการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร

จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ราย ตามเอกสารแนบดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง