แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีฐานะเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีแนวทางการดำเนินงานโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และการดำเนิพนักงานราชการภายใต้ หลักธรรมมาภิบาล ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมีช่องทางและแนวปฏิบัติในการรับเรื่อง การพิจารณา โดยมีหลักการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานนิติกร กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องร้องเรียนและทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการ

2. นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ

3. งานนิติกร ทำบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในกรณีอธิการบดีสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

4. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการสอบข้อเท็จจริง

5. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทำความเห็นเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและสั่งการ

6. งานนิติกร ทำบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ในกรณีอธิการบดีสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย

7. คณะกรรมการสอบวินัยดำเนินการสอบวินัย

8. คณะกรรมการสอบวินัยทำความเห็นเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษหรือยุติเรื่องกรณีไม่มีความผิด

9. อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษ กรณีพบว่ามีความผิดวินัย

10. งานนิติการ แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ถ้ามี)


ประกาศ/กฎระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง