ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกู้เงินโครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2566

ประกาศวันที่ 06/09/2566 - 1,721 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกู้เงินโครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกู้เงินโครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2566