รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ประกาศวันที่ 28/04/2566 - 424 views

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)