ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ 01/10/2562 - 1,113 views

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเติมหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (2) ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังเอกสารแนบ..

 

เอกสารแนบ

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562