ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่น พ.ศ.

ประกาศวันที่ 01/10/2562 - 1,179 views

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่น

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (2) และข้อ 30 (10) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวัน ที่ 23 กันยายน 2562 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่นไว้       ดังเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่น พ.ศ.