ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 60 ปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)

ประกาศวันที่ 23/09/2562 - 1,041 views

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 60 ปี

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (2) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 60 ปีไว้ ดังเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 60 ปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)