ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร

ประกาศวันที่ 26/06/2562 - 341 views

    ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามพันธกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร