ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร

ประกาศวันที่ 26/06/2562 - 1,020 views

    ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามพันธกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:/Program Files (x86)/PHP/v7.0/ext/php_wincache.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: