ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุน (มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)

ประกาศวันที่ 18/03/2563 - 651 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุน

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุน (มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)