(ข้าราชการ)

สรุปรวมและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จาก Reader

ประกาศวันที่ 09/11/2561 - 7,006 views

       การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้น

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคำสอน ตำรา  งานแต่งเรียบเรียง

ซึ่งรวบรวมมาจากการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สรุปได้ตามเอกสารดังนี้

เอกสารแนบ