ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศวันที่ 08/09/2564 - 70 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์