ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันที่ 17/04/2562 - 436 views

บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ