ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สำหรับบุคลากรภายนอกสามารถทำได้ ดังนี้

1. ทำหนังสือร้องเรียนถึงอธิการบดี หรือหัวหน้าหน้าหน่วยงาน

2. ทำหนังสือร้องเรียนผ่านงานนิติกร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ถึงอธิการบดี

3. เสนอเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย >> ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ <<

4. เสนอเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านงานนิติกร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย