โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

ประกาศวันที่ 04/07/2559 - 1,775 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปาร์เชียงราย