ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษากองบริหารงานบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประกาศวันที่ //543 - 1,953 views

กองบริหารงานบุคคลไปราชการเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์