โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร

ประกาศวันที่ //543 - 1,734 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารเพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานและพัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเข้าใจบริบท ในการบริหารและกระบวนการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องมณีไตรรงค์ อาคาร Visitor Center5มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย