พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี

ประกาศวันที่ //543 - 2,054 views

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย