โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 26-27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศวันที่ 26/12/2566 - 573 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 26-27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร. พิชัย สดภิบาล