มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อมอบรางวัล “รากแก้วราชภัฏ” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร

ประกาศวันที่ 26/10/2565 - 650 views

14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมวันราชภัฏเพื่อประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อมอบรางวัล “รากแก้วราชภัฏ” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการคัดเลือกบุคลกรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับบุคลากร โดยรางวัลประกอบด้วย สาขาผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยดีเด่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น รศ.ดิเรก ควรสมาคม ผศ.ดร.จรัญ คนแรง อ.สุรพงษ์ วงษ์ปาน สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ น.ส.ปราณิศา คำแก้ว ประเภทผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ นายพงศ์เทพ บุญไทยใหญ่ สาขานักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.ศศิชา สุขกาย ผศ.ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา สาขานักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ผศ.ดร.พรหทัย พุทธวัน อ.พงศกร สมมิตร สาขานักบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น อ.ทศพล คชสาร อ.รัชนิกร กุสลานนท์ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ได้แก่ ผศ.ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ #รางวัลรากแก้วราชภัฏ