โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 29-30 มกราคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (Part 2 วันที่ 30 มกราคม 2566)

ประกาศวันที่ 31/01/2566 - 244 views

วันที่ 30 มกราคม 2566 บุคลากรสายวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์