โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 29-30 มกราคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (Part 2 วันที่ 30 มกราคม 2566)

ประกาศวันที่ 31/01/2566 - 760 views

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาให้คำแนะนำแนวทางสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น