โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศวันที่ 07/02/2565 - 911 views

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วิทยากรโดย 1. ศาสตราจารย์เกรียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 2.ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา