โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย

ประกาศวันที่ 30/11/2563 - 1,210 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ