โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563 โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ประกาศวันที่ 03/02/2563 - 1,614 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563 ณ ท่าน้ำภูแล จังหวัดเชียงราย โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ