โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 18-19 ม.ค. 2563

ประกาศวันที่ 21/01/2563 - 1,907 views

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 18-19 ม.ค. 2563 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์ 1 โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (กพว.มร.ชร.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา