โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

ประกาศวันที่ 01/07/2562 - 1,010 views

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องดอกปีบ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย โดยวิทยากร คณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา