โครงการอบรม หลักสูตร การส่งเสริมวินัยและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมทีคการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศวันที่ 29/04/2562 - 1,306 views

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรม หลักสูตร การส่งเสริมวินัยและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมทีคการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิทยากร คุณราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฏหมาย มทร.อีสาน โดยแบ่งหัวข้อการอบรมเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวข้อ "อำนาจ ประเภทของอำนาจ การมอบอำนาจ และการใช้อำนาจของผู้บริหาร" 2.กลุ่มสายวิชาการ หัวข้อ "จรรยาบรรณ วินัย และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน" 3.กลุ่มสายสนับสนุน หัวข้อ "กฎหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน"