โครงการอบรมผู้บริหาร หลักสูตร BRANDING CRRU - กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งศตวรรษที่ 21 -

ประกาศวันที่ 09/10/2561 - 1,479 views

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมผู้บริหาร หลักสูตร BRANDING CRRU " กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งศตวรรษที่ 21" ณ โรงแรม เอ - สตาร์ ภูแล วัลเลย์ จังหวัดเชียงราย โดยท่านวิทยากร ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Director of the Brand Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.youtube.com/watch?v=ODJZiCIaktE