โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

ประกาศวันที่ 05/02/2561 - 1,789 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการประชุมสัมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ 3.ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ 4.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 5.ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง