โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วินัยและจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 03/08/2560 - 1,448 views

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "วินัยและจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิทยากร คุณราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฏหมาย