โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุม มณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2560

ประกาศวันที่ 16/05/2560 - 1,575 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุม มณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2560 วิทยากร โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น