โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกาศวันที่ 31/03/2560 - 1,609 views

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) โดยกลุ่มตัวอย่างของบุคลากร มร.ชร. เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวลา 15.00 - 16.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560