โครงการอบรม "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศวันที่ 21/03/2560 - 1,712 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรม การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น