ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567

ประกาศวันที่ 07/05/2567 - 319 views

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567